જીવવા બંધાયો

ઝીંદગીની રાહમાં ડગ માંડવા એની સાથે મંડાયો છુ ,

દરેક પળમાં સાથ આપવા એની સાથે જોડાયો છું ;

 

લાગણી ના તાંતણાથી એની સાથે વણાયો છું

વિશ્વાસ ની દોર થી એની સાથે જકડાયો છું

 

મીઠી વાતો સાંભળવા એની સાથે ભીંજાયો છું ,

મીઠું સ્મિત જોવા એની સાથે ઘવાયો છું ,

 

ખુશી વધારવા એની સાથે છવાયો છું

ગમ ઘટાડવા એની સાથે દુખાયો છું

 

હર પળ ખુશ જોવા એની સાથે બદલાયો છું

ગુમશુદા ઝીંદગી જીવવા એની સાથે બંધાયો છું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s