હાસ્યનું રહસ્ય .

કેવા-કેવા ઈશારા કરી માંગે ઈ તો ભીખ ,

દોઢ ફૂટનું બાળક જોઈ મળે કંઈક શીખ ;

ફાટલું તુટલું બુશર્ટ તેનું  ઠિગળાળું છે પેન્ટ ,

જોઈ માસુમિયત આપે સૌ કોઈ દસની નોટ;

રસ્તા પર દોડી હાથ પકડી કરે કેવો ઈશારો ,

જતા આવતા સૌ કોઈ ને લાગે ઈ બિચારો ;

કોઈ મોઢું ફેરવેને, મારે ધકો. તોય મુખડુ મલ્કાવતો ,

હાથ ખંખેરી ઉભો થતો વાટકો લઇ હૃદય હરકાવતો ;

કોઈ આપે કે ,ન આપે રહેતું મુખ પર અતુંલ્ય હાસ્ય ,

‘ગુમશુદા’ ઈચ્છા થાય છે. જાણવાની એનુ આ રહસ્ય ;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s