આપવીતી

સ્થિંતિ હતીં વસમી જ્યારે હતું ન પાસે કંઈ ગુમાવવા

માગવા જતા પારકા થઇ પોતાના નીકળી જાય છેં.

 

ઠોકર ખાતો દુનિયાની ભટકતો અહીં તહીં

પોતાના જ પાસે આવી ધુત્કારી નીકળી જાય છેં.

 

દુનિયા સામે ખોટો મોભો લઇ વાતો કરતા લોભામણી

વખત આવતાજ દુર્જનની જેમ સ્વજન નીકળી જાય છેં.

 

વલખા મારી ભટકતો ચારેકોર માંગતો હતોં કઈ પામવા

નસીબના ખેલ કેવા? સૌ હાથતાળી દઈ નીકળી જાય છેં.

 

‘ગુમશુદા’ લખતા આપવીતી ની વાતો ભીંજાયો છે કાગળ

કલમ શું કરે. જયારે શબ્દો પણ ભીનાં નીકળી જાય છેં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s