બેવફાઈ નો રંગ

તમે ઠેસ કેવી પહોંચાડી હશે એ વખતે મને

કે તમે સામા મળ્યા તો પણ નજર મેળવી ના શક્યો.

તમે કાળજું કેવું બાળ્યું હશે મારુ

કે તમને હસતા જોઈ હુ હસી ના શક્યો.

તમે કેવો તે દર્દ આપ્યો હશે એકલતા નો

કે તમને રડતાં જોઈ હુ રડી ના શક્યો.

તમે કેવો તે રંગ લગાવ્યો હશે બેવફાઈ નો

કે તમને જતા જોઈ હું રોકી ના શક્યો.

એ ભરી મહેફિલમાં તો પાછળ જ  હતો તમારી

છતાં પણ હિમ્મત કરી તમને બોલાવી ના શક્યો.

આજ પણ એક જ સવાલ છે મારા મનમાં

કે કેમ એ દિવસે તમને મારા મનની લાગણી કહી ના શક્યો.

લોકો કહે છે. એવું તે શું જાદુ કર્યું હશે ? તમે

કે આજ પણ  ‘ગુમશુદા’ તમારો ભૂતકાળ ભૂસી ના શક્યો.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s