આવ્યો છે! વરસાદ

ધરા કેરા મિલન માટે મુસાફિર બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

માટીમાં ભળવા માટે સોડમ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

બાળકો ભીનજવવા  મસ્તીખોર બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

વડીલો માટે  આશીર્વાદ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

ગરીબો માટે બેઘર બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

અમીરો માટે મહેફિલ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

પ્રેમીઓ માટે ભુલાયેલા સ્મરણો બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

દોસ્તો માટે વીતેલું બાળપણ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

ખેડુતો માટે કામકાજ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

વેપારી માટે નવરાશ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

દરિયા માટે ખારું નીર બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

ગંગા માટે ગંગાજળ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

આજે તો ઈ મન મૂકીને વરસવા આવ્યો છે! વરસાદ

‘ગુમશુદા’ તારા માટે ગઝલ બનીને આવ્યો છે! વરસાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s