હોળી નો રંગ

પાણીની પિચકારી લઇ હાથમાં રંગની થેલીના સંગમાં,

ટુકડી ઉપડી રંગવા સૌને આ હોળી કેરા રંગમાં…

વ્રુધો બાળકો ને યુવાન આજ છે ફૂલ ગેલમાં,

લાગે છે આજે સૌ કોઈ રમશે આ હોળી કેરા રંગમાં…

નાત-જાત ભૂલી ને આજે સૌ કોઈ છે આનંદમાં,

મનની કડવાશ ભૂલી સૌ કોઈ રમશે આ હોળી કેરા રંગમાં…

રંગથી રંગાયેલા છે સૌના ચહેરા છતાં છે સૌ કોઈ મસ્તીમાં,

ભીડભાડમાં ‘શ્રી’ તને શોધતો તારા હાથે રંગવા આ હોળી કેરા રંગમાં…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s