ઝીંદગી ની રમત

ઝીંદગીની અનેરી પગદંડીમાં માનવ મળ્યા અનેક

હવે તો ખોટા સાથે પણ સાચા થતા આવડી ગ્યું છે.

જોયા છે આ મુસાફરી માં અનેક વળાંક

હવે તો દુઃખ માં પણ હસતા આવડી ગ્યું છે.

સમજતા સમજતા આ ઝિંદગીના પાસા

હવે તો પોતાને પણ પાસા ફેકતા આવડી ગ્યું છે.

ઝીદગીમાં કેટલા જોયા છે ચઢાણ-ઉતાર

હવે તો સમય સાથે ઢળતા આવડી ગ્યું છે.

હવે તો નથી ફેર પડતો દુઃખ હોય કે સુખ, ખુશી હોય કે ગમ

ઝીદગી ની આ અદભૂત રમતમાં

હવે તો લાગણીઓ ને લખતા આવડી ગ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s