ગામડા ની સવાર

કુદરત ના ખોળાની ઈ-પ્રભાત,

ગામડાની અદભુત કેવી છે  ઈ-સવાર;

છાશ કેરા વલોણા નો ઈ-અવાજ,

પક્ષીઓ નો કેવો છે ઈ-શૌરબકોર;

મંદિર કેરા નગારાનો ઈ-રણકાર,

નદીના વહેણ નો કેવો છે ઈ-–ખળખળાટ;

ઉડી રહેલા ભમરા નો ઈ-ગણગણાટ,

ખેતરમાં કાબરનો કેવો છે ઈ-કિલકિલાટ;

શિયાળુ ઠંડા પવન નો ઈ-સડસડાટ,

ચુલામાં બળી રહેલ લાકડા નો કેવો છે ઈ-તડતડાટ;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s