બાળપણ મારુ !

યાદ કરતો બાળપણ જ્યારે

અદભૂત લાગતું ઈ

આખું વર્ષ રાહ જોતો જન્મદિનની

જ્યારે આવે જન્મદિનની તારીખ

મળતી છુટ્ટી સ્કૂલ યુનિફોર્મની

કોઈ લેશન જોતું નહિ કે;

કોઈ ખીજ્વાતું નહિ એ દિવસે

આખા ક્લાસમાં ચોકલેટ વહેચતો

પહોચતો જ્યારે  તારી પાસે ;

હાથમાં તારા ચોકલેટ દઈને

આગળ વધતો  જ્યારે !

કોણ જાણે કેમ પાછળ ફરીફરી બસ તને જ જોતો ?

નથી ખબર પડી કે કેમ નિહારતો તને.

આજ પણ જ્યારે જન્મદિન આવતો મારો

ત્યારે અચૂક યાદ કરતો તને

આંખો બંધ કરી આજ પણ નિહારતો રહેતો તને જ….. !!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s