બસ માંગી રહ્યો છુ તમને

શીતળ પવન માં તમારા સ્પર્શ ને નીહાળતો ,

બસ માંગી રહ્યો છુ તમને … હું ;

રણના મૃગજળ માં તમારું મુખ ને નીહાળતો ,

બસ માંગી રહ્યો છુ તમને … હું ;

વરસતી વાદળી માં તમારા હાસ્ય ને નીહાળતો ,

બસ માંગી રહ્યો છુ તમને … હું ;

ભીંજાયેલી ઘરતી માં તમારી સુગંધ ને નીહાળતો ,

બસ માંગી રહ્યો છુ તમને … હું ;

હજુ પણ એકલતા માં તમારી યાદ ને નીહાળતો ,

બસ માંગી રહ્યો છુ તમને … હું ;

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s