ઝીંદગી મારી!

મોજ મસ્તી થી ચાલતી;

સીધી સાદી ઝીંદગી મારી!

વળાંક આવ્યો ઈ કેવો;

જેણે બદલી નાખી ઝીંદગી મારી!

કોણ જાણે ક્યાંથી મળી તું;

જ્યાર થી મળી તું સ્વર્ગ લાગી ઝીંદગી મારી!

વિધ વિધ રંગ ભરીને તે મારા માં;

રંગબેરંગી બનાવી ઝીંદગી મારી!

રહેતા હવે તારી સાથે લાગ્યું મને એવું;

કે તુજ બસ હવે ઝીંદગી મારી!

આ તે શું થયું તને ? કેમ છોડી ચાલી તું;

પળવાર માં કોરી થઈ ગઈ ઝીંદગી મારી!

યાદ આવે તારી જ્યારે બસ યાદ કરતો તને;

તું આવીશ એમ રાહ જોવે ઝીંદગી મારી!

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s